Dit zijn de wedstrijdvoorwaarden voor de AVROTROS Schrijfwedstrijd. De inzendtermijn loopt van maandag 10 oktober t/m zondag 13 november 23:59 uur [LET OP: inzendtermijn gewijzigd/verlengd].

- DE INZENDTERMIJN IS INMIDDELS VERSTREKEN -

Algemeen

 • Inzendingen die niet voldoen aan onderstaande voorwaarden, kunnen worden uitgesloten van deelname.
 • De wedstrijd bestaat uit twee rondes. Voor de eerste ronde sturen deelnemers de eerste alinea van een spannend verhaal in, met een maximum van 150 woorden. Voor de tweede ronde worden tien deelnemers door de jury geselecteerd om hun eerste alinea uit te werken tot een spannend verhaal van maximaal 750 woorden.

Inzendingen

 • Verhalen worden door de deelnemers als tekstbestand geüpload via de website avrotros.nl/depennenzijngeslepen.
 • De eerste alinea’s in de eerste ronde bestaan uit maximaal 150 woorden. In de tweede ronde mogen tien kandidaten hun eerste alinea uitwerken tot een verhaal van maximaal 750 woorden.
 • Inzendingen voor de eerste ronde moeten vóór zondag 13 november 23:59 uur binnen zijn. [was zondag 6 november]
 • Inzendingen voor de tweede ronde moeten vóór zondag 20 november 23:59 uur binnen zijn.
 • De inzender dient de schrijver van het verhaal te zijn en het dient een origineel verhaal te zijn.
 • Het verhaal mag niet eerder zijn ingezonden voor een wedstrijd, prijsvraag, etc.
 • Het verhaal mag niet eerder zijn gepubliceerd. Alle rechten behoren de auteur toe.
 • Het verhaal moet in het Nederlands geschreven zijn. Spelfouten worden niet gecorrigeerd.
 • Een deelnemer mag met maximaal 1 verhaal aan de wedstrijd deelnemen.
 • Het deelnameformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

Jurering

 • De jurering is voorbehouden aan een door AVROTROS samengestelde jury.
 • Mocht AVROTROS een door de jury voorgeselecteerde schrijver niet kunnen bereiken vóór woensdag 16 november 2016, dan behoudt AVROTROS zich het recht voor om, in overleg met de jury, een ander te selecteren om deel te nemen aan de tweede ronde.
 • De winnaar wordt op avrotros.nl/depennenzijngeslepen bekend gemaakt direct ná de uitzending van 8 december 2016.
 • Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

Overige voorwaarden

 • Alle alinea’s en de complete verhalen van de laatste tien kandidaten worden op avrotros.nl/depennenzijngeslepen gepubliceerd. De deelnemer geeft daarom AVROTROS toestemming om zijn/haar verhaal openbaar te maken, te verveelvoudigen en te (laten) publiceren op alle mogelijke wijzen. Dus zowel in print als elektronisch, in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden, of het nu gaat om redactionele uitingen of advertenties. De toestemming is onbeperkt in tijd, frequentie of territorium. AVROTROS hoeft voor deze toestemming geen vergoeding te betalen. AVROTROS kan in het kader en ter promotie van deze en toekomstige wedstrijden dit recht ook aan anderen (derden) verlenen.
 • De deelnemer geeft AVROTROS dus ook toestemming om zijn/haar verhaal rechtenvrij te (laten) publiceren op avrotros.nl en alle hieraan gelieerde websites, waaronder in ieder geval de websites van de NPO.
 • De deelnemer garandeert AVROTROS dat hij/zij beschikt over de exclusieve rechten van het ingezonden verhaal en dat het verhaal geen inbreuk maakt op enige rechten, waaronder die van intellectuele eigendom, van derden of jegens derden onrechtmatig is. De deelnemer vrijwaart AVROTROS voor alle aanspraken van derden daarover en vergoedt aan AVROTROS alle schade die AVROTROS als gevolg van dergelijke aanspraken lijdt. Als blijkt dat de inzender niet dezelfde persoon is als de daadwerkelijke maker van het werk, wordt het werk uitgesloten van deelname.
 • De ingezonden verhalen mogen geen beledigende, grove, onterende en/of strafbare elementen bevatten. Evenmin mogen de verhalen elementen bevatten die de privacy of rechten van derden aantasten, die aanstootgevend, vulgair of obsceen zijn. Het is verboden verhalen in te sturen (met elementen) die strafbaar zijn en/of die mogelijk aanzetten tot overtredingen of misdrijven, zoals bijvoorbeeld lasterlijke, hatelijke en bedreigende verhalen.
 • Plagiaat en ander misbruik zijn niet toegestaan en worden niet geaccepteerd.
 • Verhalen die kunnen worden aangemerkt als commerciële of wervende uiting (reclame) worden niet in behandeling genomen.
 • Medewerkers van AVROTROS, Sebes & Bisseling Literary Agency en Hebban.nl zijn uitgesloten van deelname.
 • Als een deelnemer in strijd handelt met deze voorwaarden, behoudt AVROTROS zich het recht voor de deelnemer uit te sluiten van deelname.
 • In alle gevallen waarin bovengenoemde voorwaarden niet voorzien, beslist AVROTROS in overleg met de juryleden.
 • Wie zijn/haar verhaal inzendt ten behoeve van deelname aan deze wedstrijd, geeft daarmee automatisch aan dat hij/zij alle voorwaarden zoals hierboven beschreven accepteert.